“รัฐบาลดิจิทัล” ใน 5 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร ?

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เมื่อเทคโนโลยีกำลังเป็นกลไลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง จะต้องเน้นบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานจะต้องมีความเหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า รวมถึงการยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย

นอกจากนี้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต้องเชื่อมโยงในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานในองค์กร เทคโนโลยี และกฎระเบียบ ที่สำคัญข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจะต้องมีคุณสมบัติด้านไอทีติดตัว หากหวังต้องการเลื่อนขั้น โดยจะมีการประเมินบุคลากร จำนวน 15,000 คน ในปี 2560 นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม การบริการ การเกษตร และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรอบด้าน