Event

IoTs คือคำตอบของการศึกษายุค 4.0 สร้างทักษะจากความคิด ต่อยอดสู่นวัตกรรม

หากพูดถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษาให้สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเข้าใจกับเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นทางออกที่ดี คือ สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทั้ง 4 ทาง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

บทบาทใหม่ของฟินเทค กับการเติมเต็มสถาบันการเงิน

ขณะนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ฟินเทค” ที่มีกระแสแรงมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน ไฟแนนซ์ มีสตาร์ทอัพที่ปล่อยโซลูชั่นมาตอบโจทย์ให้ผู้คนเข้าถึงการเงินมากขึ้น จึงทำให้สถาบันการเงินรายใหญ่หลายเจ้า ต่างตื่นตัวกับกระแสของฟินเทคกลัวว่าจะมาแทนที่และแย่งลูกค้าไป ทำให้มีการถกเถียงในเรื่องนี้เสียยกใหญ่เลยทีเดียว

ทุนอิสราเอลมาเปิดรับสตาร์ทอัพไทย

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวดแผนธุรกิจในรอบสุดท้ายจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนหรือบริษัทกองทุนร่วมทุน และศึกษาดูงานในศูนย์บ่มเพาะชั้นนำของโลก เช่น Google, Barclays ในประเทศอิสราเอล