Block Chain

จีนจะออกกฎหมาย ใช้บล็อคเชนต้องลงชื่อจริง และรัฐเซ็นเซอร์ได้

จีนกำลังร่างกฎว่าผู้ใช้ทุกคนต้องลงทะเบียนชื่อจริงและหมายเลขบัตรประชาชนก่อน นอกจากนี้ทุกข้อมูลในระบบบล๊อคเชน ต้องสามารถถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลได้ด้วย