Spotify ทดลองเพิ่มทางเลือกฟังเพลงแบบมีข่าวสั้นแทรก

"สปอติฟาย" เปิดตัว "Your Daily Drive" คล้ายการฟังรายการทางวิทยุ เพราะมีรายการข่าวสั้นแทรกเป็นพักๆ เน้นให้ฟังเวลาขับรถ

Spotify เปิดตัวรายชื่อเพลง (playlist) รูปแบบใหม่ เรียกว่า “Your Daily Drive”  คล้ายการฟังรายการทางวิทยุ  มีข่าวสั้นแทรกด้วย

ในรายชื่อจะมีเพลง เพลงใหม่แนะนำ และรายการข่าวสั้นแทรกเป็นพักๆ เน้นให้ฟังเวลาขับรถ

ส่วนของข่าวนั้น จะมาจากสำนักข่าว The Wall Street Journal, NPR และ Public Radio International

แต่ถ้าใครยังไม่สนใจเรื่องข่าว ยังอยากฟังแต่เพลง ก็ยังใช้ playlist แบบเดิมต่อไปได้

Your Daily Drive เริ่มต้นเฉพาะผู้ใช้ในอเมริกาก่อน  ส่วนประเทศอื่นๆรวมถึงไทยยังต้องรอต่อไป

 

 

ข่าวจาก

 newsroom.spotify.com/2019-06-12/your-daily-drive-music-and-news-thatll-brighten-your-commute