Alarm

ระบบ Unified Security สำหรับเชื่อมต่อของระบบสาธารณภัย

ปัญหาเหตุสาธารณะภัยต่าง ๆ ที่อาจจำเป็นต้องอาศัยการทำงานของหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดการล้าช้าในการประสานงาน และอาจะเข้าถึงที่เกิดเหตุไม่ทันการณ์ ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Unified Security ระบบศูนย์รวมสำหรับเชื่อมต่อการทำงานของระบบป้องกันความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพยสิน ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในระบบเดียว ข้อดีคือลดช่องโหว่การเชื่อมต่อของการทำงานของแต่ละระบบ และมีความเสถียรของระบบมากขึ้น

ระบบ Unified Security ถูกนำมาใช้สำหรับหน่วยงานตำรวจ หน่วยบริการฉุกเฉิน หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหลาย ๆ องค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ในพื้นที่เมืองใหญ่เมืองมีความซับซ้อน ทำให้สามารถตรวจจับและแสดงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ การประสานงานระหว่างระบบและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งานในระบบการดำเนินงานด้านการจราจร รวมกับแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย โดย Unified Security สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อตรวจจับอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจขัดขวางการปฏิบัติงานปกติตามที่ควรจะเป็น เช่น การจราจรติดขัด อุบัติเหตุบนท้องถนน และการขาดแคลนที่จอดรถ ที่มีการตอบสนองแบบอัตโนมัติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ภาพรวมโดยรอบจากภาพวิดีโอที่บันทึกจากอุปกรณ์อื่น ๆ รวมไปถึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เพื่อจัดการอย่างเหมาะสม

โดยระบบ Unified Security ถูกพัฒนาขึ้นโดย Genetec ซึ่งการทำงานที่นำระบบต่าง ๆ รวมอยู่ในศูนย์เดียว จะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ มีความเสถียรและลดระยะเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น เป็นข้อดีที่การทำงานนั้นง่ายกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคส่วน และความปลอดภัยของประชนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน