Edtech

มหาวิทยาลัยดันหลักสูตรสอน Startup เรียนจบเร็ว 1 ปี

ธุรกิจ Startup ยังอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับประเทศไทย เปิดเผยโดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ระดับ 61.55 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับที่ 50 จาก Startup จำนวน 430 รายทั่วประเทศ ทำให้เห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพมีแนวโน้มที่ดีและยังน่าลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Innovation Startup ในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สอนเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิด มุมมองในการนำเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น AI Cloud เป็นต้น มาทำ Startup โดยเริ่มเปิดหลักสูตรแล้วในปีนี้

ซึ่งในหลักสูตร มีการนำแพลตฟอร์ม Oracle Cloud เข้ามาใช้ในภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมีบุคลากร Oracle จะเป็นผู้อบรมทั้งสอน ฝึก ผ่านเวิร์กชอป เพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้จริง

โดยหลักสูตรจะสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยมีความพิเศษของหลักสูตรคือ หากนักศึกษาชนะโครงการประกวด Startup ต่าง …