ช่องทางการลงทุนผ่าน Startup ในชายแดนภาคใต้

ความเป็นอยู่ของคนในชายแดนภาคใต้ มีความเป็นอยู่มีความแตกต่าง ทั้งในเรื่องของอาหาร ศาสนาที่มีความหลากหลาย และพื้นที่ภูมิประเทศ และจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ทำให้ส่งผลกระทบถึงการลงทุนในพื้นที่ และยังส่งผลความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย แต่มีกลุ่ม Startup และ SME บางกลุ่มมองเห็นช่องทางลงทุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในด้านของความสะดวกและเรื่องของการจ้างแรงงาน โดยมีการทำ Startup และ SME ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ

โดยในชายแดนภาคใต้มีดังนี้

ฟินเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มระบบซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบ สร้างระบบการสั่งซื้อสินค้าในตลาดสดระหว่างผู้ค้าปลีกในตลาดสด กับ ร้านอาหาร และผู้บริโภค โดยมีการขนส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น และ เว็บฯ แอปพลิเคชั่น ฟินเดลิเวอรี่สามารถรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการสั่งซื้อ โดยสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้แลกสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณระยะทางและจุดคุ้มทุน

ยี่เทียนทัวร์ แพลตฟอร์มรวบรวมทัวร์ไทยสำหรับขายนักท่องเที่ยวจีน จากปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญที่ทำให้เกิดปัญหาการท่องเที่ยวในไทย และการกีดกันต่างชาติไม่ให้ใช้งานแพลตฟอร์มจีน ทางยี่เทียนทัวร์เปิดให้ทัวร์ของคนไทยเข้ามาลงขายทัวร์ในแพลตฟอร์มได้ พร้อมทั้งมีเทคโนโลยี Chatbot ในการตอบแชทภาษาจีนกับคนจีน จากการกีดกันการใช้เว็บไซต์โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวรัฐบาลไทยได้นำข้อมูลมาใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน

พินซูก แพลตฟอร์มขายสินค้าเฉพาะฮาลาล (สินค้าที่ได้รับอนุญาตทางศาสนา) เป็นการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคในรูปแบบ offline to online และทำการเก็บข้อมูลการขายมาประมวลผลเป็น Big Data มาใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้ร้านค้าสามารถรับรู้ว่าควรนำสินค้าชนิดใดมาขายตอนไหน

และยังมีกลุ่ม SME ในชายแดนภาคใต้ด้วย อย่างเช่น

เซรามิกสไตล์อิสลามจากเนื้อดินจึงงา โดย บ.เบญจเมธา เซรามิก จำกัด ในการนำดินจึงงา ดินพื้นบ้านที่หาได้ตามท้องทุ่งนา มาใช้แทนดินดำ และพัฒนาดินให้เหมาะสมกับการผลิตเซรามิก ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาองค์ประกอบเนื้อดิน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบธรรมชาติ

ขนมกรือโป๊ะ ที่ผลิตโดยระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลียาฮาลาลฟูดซ์ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบปลาทอด หรือที่เรียกว่า กรือโป๊ะ ในชื่อ นัสรีน ที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการนวดผสม ขึ้นรูปกรือโป๊ะ การลดอุณหภูมิด้วยลมพุ่งชน ส่งเสริมการประมงท้องถิ่นและแรงงานภายในพื้นที่

สำหรับ SME Startup ทั้ง 5 นี้จัดทำเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ สำหรับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และบูรณาการจากมหาวิทยาลัย ในชื่อโครงการ “ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”