หน่วยงานไทยกำลังเผชิญปัญหาการนำ IoTs ไปใช้

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิดความต้องการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)เป็นอย่างมาก จากการสำรวจโดย Asia IoT Business Platform พบว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 70% ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจหรือค้นหาเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำมาใช้งานหรือนำมาปฏิบัติได้จริง แสดงให้เห็นว่าอัตราการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

แต่ขณะเดียวกันกลับพบว่ามีหน่วยงานเพียง 7% เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี IoT ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ระบุว่า ปัญหา 3 อันดับแรก ที่พบจากการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้งาน ได้แก่ เรื่องราคา ระบบที่มีอยู่เดิม และความยุ่งยาก

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญ คือ การทำความเข้าใจถึงอุปสรรคที่หน่วยงานต้องเผชิญ ในการพยายามนำ IoT ไปใช้ในธุรกิจของตน

จัดงาน Asia IoT Business Platform หนุนธุรกิจ SMEs สร้างนวัตกรรม

เพื่อให้ความกระจ่างต่อปัญหาที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานไทยกำลังเผชิญ อีกทั้งการพัฒนาด้าน ICT  ไม่ว่าจะเป็นโครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้ ที่จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ ตลอดจนโครงการ IoT ซึ่งจัดทำโดยธุรกิจภาคส่วนต่างๆ

งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน เข้ารับฟังเรื่องราวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoTพร้อมทั้งจะมีการอภิปรายเผยแพร่ความรู้ และการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ในภูมิภาคนี้อีกด้วย

Asia IoT Business Platform เป็นโครงการที่มุ่งเน้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคส่วนต่างๆของประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอในการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการนี้จะผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

โดยในงานสัมมนาจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนถึง 98.5% ของธุรกิจทั้งหมด และมีอัตราการจ้างงานนับเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งประเทศ โดยธุรกิจ SMEs ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเทศไทย 4.0 ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา

ทั้งนี้งานสัมมนาจะประกอบด้วยการปราศรัยและการอภิปรายกลุ่ม ที่ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมไปถึงแนวโน้มและภาพรวมในวงการ เทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรม การขนส่งและลอจิสติกส์ การบริการภาคประชาชน สมาร์ทซิตี้ การธนาคาร การเงิน การค้าปลีก และเทคโนโลยีสำหรับคนยุคใหม่ด้วย