เผยโครงสร้างสำนักงานใหม่ของ DEPA

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

หลังจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้โอนไปเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา

ได้มีการเปิดเผยถึงโครงสร้างสำนักงานใหม่ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่

  1. กลุ่มงานโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับการกำหนดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
  2. กลุ่มงานพัฒนาเชิงสังคม
  3. กลุ่มงานพัฒนาโครงการดิจิทัลชุมชน
  4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
  5. กลุ่มงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บอกว่า บทบาทใหม่ของ DEPA จะมุ่งไปที่การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยจะไม่ทำงานทับซ้อนกัน นอกจากนี้จะเพิ่มครอบข่ายการทำงานที่ครอบคลุมทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ เกม แอนิเมชั่น สมาร์ทดีไวซ์ รวมไปถึงโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจทั้งผู้ผลิตและบริการต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ทั้งด้านพัฒนาคนดิจิทัล การนำเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนชุมชน ส่วนการปรับโครงสร้างและบุคลากร ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรกำลังคน ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 ก.ค.2560