เริ่มแล้ว ! เด็กไทยเรียนเขียนโปรแกรมเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ ป.4 – ม.6

ตั้งแต่ พ.ค. 61 นี้ไป เด็กไทยจะได้เจอกับวิชาใหม่ “วิทยาการคำนวณ” เป็นวิชาบังคับตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 โดยแต่ละชั้นก็มีเนื้อหาเหมาะสมตามวัย ตั้งแต่เป็นเกมกระดานการ์ดคำสั่งของ ป.4 ไปถึงภาษา Python และชนิดตัวแปร ฯลฯ ของชั้นมัธยม ...

อีกไม่กี่วันจะเปิดเทอม และปีนี้เด็กไทยจะได้เจอกับวิชาใหม่ “วิทยาการคำนวณ” เป็นวิชาบังคับตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4

วิชานี้เน้นนำรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสอนเด็กอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กจะเน้นสื่อการเรียนรู้ประเภท unplugged เช่น แบบฝึกหัด การ์ดคำสั่ง บอร์ดเกม และค่อยๆ ปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมขึ้นตามระดับชั้นปี โดย ป.4 จะเรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆผ่าน “Scratch”

ส่วนชั้นสูงๆขึ้นไป ก็จะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมจริงจังขึ้นเรื่อยๆ เช่น ม.1 จะได้เรียนภาษาไพธอนในเรื่องของตัวแปร, ชนิดข้อมูล, การวนลูป, เงื่อนไขทางเลือก

นอกจากการเขียนโปรแกรม ก้ยังมีเนื้อหาอื่นๆ เช่นแนวคิดเชิงนามธรรม, การแก้ปัญหา, ข้อมูลและการประมวลผล, และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

งานนี้ สสวท. ได้วางแผนวิชา ออกแบบหนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และมีการจัดการอบรมครูในรายวิชาใหม่นี้แล้ว และจะเปิดสอนให้ครบ 12 ชั้นเรียนทั้งประถมและมัธยมในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาทางเลือกอื่นๆต่อไปด้วย

เป้าหมายนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อให้เด็กใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองให้ได้ทั้งทักษะการคิดและทักษะฝีมือ เป็นวิชาเพื่ออนาคต

 

 

ภาพจาก digitaldads.fm/2014/11/21/4-reasons-your-child-should-learn-to-code
ข้อมูลจาก
facebook.com/programmerthai/posts/2052791651677342
school.dek-d.com/blog/วิทยาการคำนวณ/รู้จักวิชา-วิทยาการคำนว
campus.campus-star.com/education/62881.html