Cloud

Multi-Cloud ทางเลือกในการใช้ Cloud จากหลายผู้ให้บริการ

Cloud ก็มีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายผู้ให้บริการ ซึ่งแต่ละผู้ให้บริการนั้นมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน ทำให้การใช้งาน Cloud เพียงผู้ให้บริการเดียว อาจจะไม่ตอบโจทย์และไม่เหมาะกับองค์กร ซึ่งตอนนี้มี Multi-Cloud  (มัลติ-คลาวด์ ) ที่เป็นการนำโซลูชันของ Cloud หลาย ๆ ราย มาให้บริการงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและปรับการใช้งานให้เกิดความเหมาะสมและประเภทของธุรกิจ

ความยืดหยุ่นของการใช้ Multi-Cloud จึงสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้โดยการเลือกใช้ Services ของผู้ให้บริการที่มีข้อดีข้อด้อยและการให้บริการที่แตกต่างกัน มาประยุกต์ใช้กับองค์กร เช่น แอปฯ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่าง และองค์กรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และระบบ IoT ไม่เพียงพอ ก็สามารถเพิ่มระบบเฉพาะ IoT

ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุน เพราะ Multi-Cloud สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณการใช้งานได้ตามความต้องการ ทำให้ค่าใช้จ่ายยืดหยุ่น และราคาเป็นไปตามการใช้งาน

และ Multi-Cloud ยังมีระบบการใช้งานที่ปลอดภัย เพราะสามารถเลือกการใช้งานได้ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเก็บข้อมูลภายใน Cloud และมีการ Backup ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

Multi-Cloud ที่ใช้ชื่อว่า INET Dell Cloud  เป็น Cloud สำหรับระบบภายในองค์กร (On-premise) …

ทิศทางเกมยุคหน้า: พูดกับ AI ไม่ซ้ำซาก, ช่วยสร้างฉาก-เสียงสมจริง, ขอใช้ซีพียูบนคลาวด์ได้มากขึ้น

เกมยุคต่อไป เสียงพูดและบรรยายจะสมจริงไม่ซ้ำซาก ฉากก็จะเปลี่ยนแปลงสมจริงหลากหลาย และยังแบ่งใช้พลัง cpu บนคลาวด์ได้มากขึ้น